1
by Brekhovskikh, Leonid, Lysanov, Yury
Published 1982
Springer Berlin Heidelberg

2
by Brekhovskikh, Leonid M., Lysanov, Yury P.
Published 1991
Springer Berlin Heidelberg