1
by Vasko, Fedor T., Kuznetsov, Alex V.
Published 1999
Springer New York