1
by Kiselev, Sergey P., Vorozhtsov, Evgenii V., Fomin, Vasily M.
Published 1999
Birkhäuser Boston

2
by Kiselev, Sergey P., Vorozhtsov, Evgenii V., Fomin, Vasily M.
Published 2017
Springer International Publishing