1
by Gurevich, Yu. Ya, Pleskov, Yu V., Rotenberg, Z. A.
Published 1980
Springer US