1
by Arnold, V.I., Goryunov, V.V., Lyashko, O.V., Vasil'ev, V.A.
Published 1998
Springer Berlin Heidelberg