1
by Selezov, Igor T., Kryvonos, Yuriy G., Gandzha, Ivan S.
Published 2018
Springer Singapore