1
by Chen, Cailian, Zhu, Shanying, Guan, Xinping, Shen, Xuemin (Sherman)
Published 2014
Springer International Publishing

2
by Xiao, Liang, Zhuang, Weihua, Zhou, Sheng, Chen, Cailian
Published 2019
Springer International Publishing