1
by Brekhovskikh, L. M., Lysanov, Yu. P.
Published 2003
Springer New York