1
by Borukhovich, Arnold S., Troshin, Alexey V.
Published 2018
Springer International Publishing