1
by Astashev, V.K., Babitsky, V. I.
Published 2007
Springer Berlin Heidelberg

2
by Astashev, V.K., Babitsky, V.I., Kolovsky, M.Z.
Published 2000
Springer Berlin Heidelberg