1
by Alexandrov, V.V., Gorsky
Published 1993
Springer Netherlands

2
by Alexandrov, V.V., Reshetnyak, Yu.G.
Published 1989
Springer Netherlands